Algemene Voorwaarden Psy-Zorg Zuiderbos

Zorg vanuit Psy-Zorg Zuiderbos valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te worden overhandigd voor de GBGGZ waarop een vermoeden van een DSM V stoornis wordt vermeld.

Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten Kort, Middel, Intensief, Chronisch, onvolledig behandeltraject of OVP. Directe gesprekstijd en indirecte tijd worden gecombineerd.

De duur van de directe gesprekstijd is maximaal 45 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens worden verrekend. Dit geldt tevens voor indirecte tijd, zoals tijd voor rapportage en overleg

De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. Dit betekent dat de cliënt dus altijd aansprakelijk blijft voor het voldoen van de facturen. Indien u niet verzekerd bent dient u zelf de factuur te betalen.

De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapie gesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.

De therapeut heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.

De therapeut heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de therapeut te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.

De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht.

Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. Het dossier wordt volgens wettelijke eisen vijftien jaar bewaard. Eventueel kunt u het op uw eigen verzoek eerder laten vernietigen.

Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer met toestemming van de cliënt.

Indien je in de loop van de therapie acute hulp nodig hebt, dan is de huisarts buiten de praktijkuren het eerste aanspreekpunt.

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.