Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel uw psycholoog in de behandeling voortdurend streeft naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. De snelste en meestal meest effectieve weg is om dit rechtstreeks met uw psycholoog te bespreken. Door erover te praten kan er naar een oplossing gezocht worden. Eventuele misverstanden kunnen dan vlot verholpen worden. U kunt ook bellen of schrijven naar uw psycholoog.

Indien u er samen met uw psycholoog niet uitkomt en u een klacht heeft over het beroepsmatig handelen van de psycholoog dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen. BIG geregistreerde psychologen zijn wettelijk verplicht om zich bij een klachtencommissie aan te sluiten. U kunt zich richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP). De LVVP kan u in contact brengen met een psycholoog/psychotherapeut die kan bemiddelen in het conflict.

Als bemiddeling niet mogelijk is dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De LVVP heeft een klachtenreglement opgesteld dat van toepassing is op klachten van cliënten over leden van de LVVP. Alle leden van de LVVP zijn aan deze klachtenregeling gebonden. De Klachtencommissie zal uw klacht in het licht van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) toetsen aan de Beroepscode voor Psychologen, waar haar leden zich aan dienen te houden

Bemiddeling

De klachtenfunctionaris kan eventueel als bemiddelaar tussen u en de eerstelijnspsycholoog optreden. Bijvoorbeeld door met deze te overleggen over een oplossing. Ook kan de klachtenfunctionaris – als beide kanten daarvoor open staan – een gesprek tussen u en de psycholoog begeleiden. Zo’n bemiddeling is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.