Privacyverklaring

Bos Psychologiepraktijk, hierna te noemen BPP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32167128 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe BPP met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij weten dat het belangrijk is hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld, en we waarderen uw vertrouwen dat we dit zorgvuldig en verstandig zullen doen.

1.Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie BPP persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten/patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van BPP;
 3. bezoekers van de website: www.Bos-GGZ.nl
 4. alle overige personen die met BPP contact opnemen of van wie BPP persoonsgegevens verwerkt.

2.Verwerking van persoonsgegevens

BPP verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van BPP zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website;

3.Doeleinden verwerking

BPP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door, indien gewenst, navraag na afloop van de behandeling, hoe het met cliënt gaat, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite.
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. .gebruikt worden m.b.t. oefen leeropdrachten ten behoeve van bijscholing therapeut.
 7. ten behoeve van intervisie met collega’s; de gegevens zijn dan volledig anoniem.

4.Rechtsgrond

BPP verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het verhogen van het kennisniveau van de therapeut.

5.Verwerkers

BPP kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van BPP persoonsgegevens verwerken. BPP sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.Persoonsgegevens delen met derden

BPP deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. BPP deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

7.Doorgifte buiten de EER

BPP geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

8.Bewaren van gegevens

BPP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. BPP hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. bezoekers van de website: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. Gegevens worden nimmer nooit op de website bewaard.

9.Wijzigingen privacystatement

BPP kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van BPP gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht BPP te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met BPP door een e-mailbericht te sturen naar info@bos-ggz.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop BPP persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met BPP door een e-mailbericht te sturen naar info@bos-ggz.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

BPP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.